Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy KARTONmania działający pod adresem http://www.kartonmania.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Papillon Design Ewelina Markiewicz, ul. Noskowskiego 4/145, 58-506 Jelenia Góra, nr NIP: 798-144-13-50, REGON: 021569092, zwaną w niniejszym regulaminie „KARTONmania”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji kupna-sprzedaży w sklepie internetowym (zwanym dalej Sklepem) prowadzonym pod adresem http://www.kartonmania.pl  pomiędzy przedsiębiorcą działającym pod nazwą Papillon Design Ewelina Markiewicz (zwanym dalej Sprzedawcą) a Nabywcami.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Niniejszy regulamin stanowi nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

 

 § 2. Rejestracja i logowanie

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.kartonmania.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez KARTONmanię danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych firmie, o której mowa w § 10 ust. 4.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 KARTONmania prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
 10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego http://www.kartonmania.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres ……. z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.kartonmania.pl.  

 

 § 3. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.kartonmania.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar i jego ilość; adres, na jaki ma być dostarczony towar; sposób dostawy; sposób płatności.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie przez Nabywcę zapłaty za zamówiony towar .
 4. W czasie rejestracji Nabywca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego poprzez podanie co najmniej następujących danych:
  - imię i nazwisko Nabywcy,
  - adres Nabywcy,
  - adres e-mail Nabywcy,
  - imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy o ile są inne od danych Nabywcy
 5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z KARTONmanią umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. Sprzedawca wyśle na adres e-mail Nabywcy, wiadomość potwierdzającą złożenie przez niego zamówienia.
 7. Po potwierdzeniu zamówienia Nabywca będzie mógł dokonać opłaty za pomocą, dostępnego na stronie Sklepu, systemu płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Nabywca.
 8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku przelewu bezpośredniego lub po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedającego poprawnej autoryzacji płatności z systemu płatności elektronicznych.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00 oraz soboty, niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego od godziny 10:00.


§ 4. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.kartonmania.pl  i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.kartonmania.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
  5. KARTONmania zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.kartonmania.pl.

 

§ 5. Sposoby płatności

 1. Płatności za zamówione towary można dokonać poprzez tradycyjny przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay,  PayU,  Przelewy24.pl
 2. W procesie składania zamówienia Nabywca wybiera preferowany sposób płatności.
 3. W przypadku wyboru płatności poprzez tradycyjny przelew bankowy, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.kartonmania.pl. w zakładce „Kontakt” , wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko odbiorcy oraz numer zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay, PayU lub Przelewy24.pl, Nabywca wyraża zgodę na przekazanie wszelkich niezbędnych danych, w tym danych osobowych, firmie Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska; PayU S.A, ul. Grunwaldzka 182,  60-166 Poznań lub DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 celem realizacji płatności.
 5. W przypadku gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 

§ 6. Polityka prywatności

 1. Sprzedawca, bez zgody Nabywcy, nigdy i pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie dokona sprzedaży danych osobowych Nabywcy osobom trzecim, firmom zewnętrznym lub jakimkolwiek podmiotom.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Nabywca poprzez złożenie zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy.Podanie danych osobowych przez Nabywcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Nabywcę.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, dostępnej w trakcie rejestracji Nabywcy w Sklepie. Nabywca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych do celów marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania na adres e-mail Nabywcy informacji o promocjach, konkursach i ofercie Sprzedawcy.

 

§ 7. Czas i sposób realizacji zamówień oraz koszty dostawy

 1. Czas realizacji zamówienia może być różny w zależności od zamawianego towaru i jego ilości.
 2. Z zastrzeżeniem  § 3 pkt. 9 Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wysyłka zamówionego towaru z magazynu Sprzedawcy nastąpiła w ciągu 48 godzin od momentu prawidłowo złożonego zamówienia i rejestracji płatności.
 3. Każdorazowo o koszcie dostawy Nabywca jest informowany na etapie składania zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.
 4. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej, przy czym zastrzega sobie prawo do korzystania z innych form dostawy towaru.
 5. Bez względu na ilość i wartość produktów jednorazowo zakupionych w Sklepie, Nabywca ponosi stały koszt przesyłki wynoszący 18 zł brutto przy przesyłce kurierskiej. Koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 12 zł brutto - do 1 kg oraz 15 zł - do 5 kg, przy czym maksymalna waga zamówienia Pocztą Polską  to 5 kg.
 6. Przy zamówieniu powyżej 500 zł - przesyłka bezpłatna.

 

§ 8. Reklamacje i zwroty

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu. Poprzez złożenie oświadczenia rozumie się jego przesłanie na adres siedziby Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@kartonmania.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca jest zobowiązany do odesłania zakupionych towarów w stanie niezmienionym  wraz z odpowiednim oświadczeniem i dołączonym dowodem zakupu lub informacją jednoznacznie identyfikującą transakcję (numer i data płatności, numer zamówienia itp.).
 3. Należność, czyli koszt towaru oraz koszty dostawy do Nabywcy (w przypadku gdy były poniesione) Nabywca otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy opisać przedmiot reklamacji oraz podać imię i nazwisko Nabywcy, numer zamówienia, numer faktury VAT, paragonu itp. lub którąkolwiek z tych danych o ile umożliwi to jednoznaczne określenie Nabywcy oraz reklamowanego towaru.
 5. W sytuacji gdy doręczona do Nabywcy przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia lub nieuprawnionego otwierania prosimy o nie przyjmowanie przesyłki, spisanie protokołu szkody i niezwłoczny kontakt ze Sklepem. W przypadku dostawy firmą kurierską Nabywca ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Nabywca powinien spisać protokół z Kurierem.
 6. Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru należy dołączyć pismo określające, że jest to reklamacja. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sklep.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres KARTONmanii wskazany w §1 pkt 1 regulaminu.
 8. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek za pobraniem.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta KARTONmania naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez KARTONmanię korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z KARTONmanią za pośrednictwem wiadomości email.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2014 r.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl